วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 2-3 คน อธิบายสื่่อในการส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายดังต่อไปนี้

         1. สายคู่เกลียว (Twisted pair)
         2. สายคู่เกลียวตีเกลียวแบบไม่มีฉนวน (Unshilded  Twisted Pair:UTP)
         3. สายคู่เกลียวตีเกลียวแบบมีฉนวน (shilded  Twisted Pair:STP)
         4. สายโคแอกเชียล (Coaxial)
         5.  สายโคแอกเชียลแบบหนา  (Thick  Ethernet)
         6.  สายโคแอกเชียลแบบบาง  (Coaxial  Ethernet)
         7.  สายใยแก้วนำแสง (Fiber  Optic)   
         8.  การ์ดเครือข่าย (NIC: Network Interface Card)
         9.  ฮับ (Hub)
        10. เร้าเตอร์ (Router)

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน


เรื่อง  ระบบปฎิบัตการปัจจุบัน

ใบงานที่ 3    จงอธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
   1.  ดอส (DOS)
              2. ไมโครซอฟต์วินโดว์ (Microsoft Windows) คือ
                 อะไร มีเวอร์ชันอะไรบ้าง
    
              3. ยูนิกส์ (Unix) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ  
              4.  ลินุกซ์ (Linux) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
              5.  แมคโอเอส (Mac OS) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
              6. ระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นบทที่ 2 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น คลิกที่นี้

ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์


โครงการสอน


โครงการสอนวิชา  ระบบปฏิบัติการ     รหัสวิชา 3204 - 2004
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา  2552555
ระหว่างวันที่  22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 15  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
==================================================================1. ผู้สอน  นางกตัญญู     คำทา                                               โทรศัพท์  084-6046015
                                                                                                E-mail : kty.lvc@gmail.com
2. ผู้เรียน  สคธ. 1/1, 1/2
3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 741
4. จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต
5. จุดประสงค์รายวิชา (ตามหลักสูตร)
    1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของระบบปฏิบัติการ
    2.  มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
    3.  มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ
6. คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงาน และส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดทรัพยากร การจัดการรับข้อมูล และการแสดงผล ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
7. มาตรฐานรายวิชา
1.  อธิบายความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
2.  อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
3.  ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์
8. แนวทางการศึกษา (กรอบการเรียนรู้ของนักเรียน)
                                1. ผู้เรียนรู้ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
                                2. ผู้เรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
                                3. ผู้เรียนรู้ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์
                                4. ผู้เรียนผู้เรียนแยกประเภทของระบบปฏิบัติการ
                                5. ผู้เรียนประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูติลิตี้
9. กิจกรรมการสอน (อย่างน้อย 5 วิธี)
1.               กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process) บทบาทผู้เรียน ศึกษาค้นคว้าเพื่อสืบค้นข้อความรู้ด้วยตนเอง
2.               การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) บทบาทผู้เรียน ศึกษาค้นพบข้อความรู้ และขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.               การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving) บทบาทผู้เรียน ศึกษาการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ และฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญด้วยตนเอง
4.               การตั้งคำถาม (Questioning) บทบาทผู้เรียน เรียนรู้จากการคิดเพื่อสร้างข้อคำถามและคำตอบด้วยตนเอง
5.               การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology Related Instruction) ประกอบด้วย ศูนย์การเรียน ชุดการเรียน บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทบาทผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับความรู้ ความสามารถของตน มีการแก้ไข ฝึกซ้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ
10. เอกสารประกอบการสอน (อย่างน้อย 5 เล่ม)
                                งามนิจ  อาจอินทร์. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : บริษัท ดวงกมลสมัยจำกัด,       
                                         2544.
                                บริษัท แอ็ดว้านซ์ วิชัน ซิสเต็มส์ จำกัด. Microsoft windows 98 Step by Step. กรุงเทพฯ : บริษัทแอ็ดวานซ์
                                                มีเดียซัพพลายซ์ จำกัด, 2542.
                                พงษ์ระพี  เตชพาหพงษ์. เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : บริษัท
                                                ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด, 2537.
                                ภัทรพงศ์  น้อยเรือง, ประภาพร ช่างไม้. คู่มือการใช้งาน LINUX. กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2544.
                                สหรัฐ สงวนรัมย์. เทคนิคการใช้ดอส 6.กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ช เอ็น กรุ๊ป จำกัด, 2536.
11. สื่อการสอน (มากกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยการเรียน)
                                1. เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
                                2. สื่อมัลติมีเดีย
                                3. สไลด์
                                4. จอฉายภาพ
                                5. การสาธิต
12. การศึกษาด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง (อาจจะมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอะไร จากแหล่งใด)
                                1. Internet เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและระบบปฏิบัติการ
                                2. ห้องสมุด เรื่อง ประเภทของระบบปฏิบัติการ
                                3. แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆ ตามความเหมาะสม
13. การบูรณาการ
                                1. ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
                                2. คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
14. ชิ้นงาน/โครงการ (Project)
                                1. รายงานการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
                                2. การใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูทิลิตี้
15. เชิญผู้เชี่ยวชาญ     นายอนุรักษ์   พรมโคตรค้า
16. ทัศนศึกษาดูงาน   สถานประกอบการ
17. การประเมินผล คะแนนร้อยละ 100 แบ่งเป็น
                                1. คุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 30 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาชีพ)
                                                1.1 ตรงต่อเวลา                                      ร้อยละ    10
                                                1.2 การแต่งกาย                                      ร้อยละ    5
                                                1.3 ความรับผิดชอบ                              ร้อยละ    3
                                                1.4 การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ           ร้อยละ    3
                                                1.5 ความซื่อสัตย์                                    ร้อยละ    3
                                                1.6 ทักษะทางสังคม                               ร้อยละ    3
                                                1.7 ละเว้นสิ่งเสพติด                              ร้อยละ    3
                                2. การเรียนการสอน ร้อยละ 50
                                3. ชิ้นงาน/โครงการ (Project Work) ร้อยละ 20
18. เกณฑ์การวัดผล
                                ช่วงคะแนน                                            ระดับผลการเรียน
80-100                                                                                                                                                                                                              4
75-79                                                                                                                                                                                                                    3.5
70-74                                                                                                                                                                                                                    3
65-69                                                                                                                                                                                                                    2.5
60-64                                                                                                                                                                                                                    2
55-59                                                                                                                                                                                                                    1.5
50-54                                                                                                                                                                                                                    1
ต่ำกว่า 50                                                                                0
19. การส่งผลการเรียนการสอน
                กำหนดการส่งผลการประเมินผลตามสภาพจริง
                                ครั้งที่ 1                   สัปดาห์ที่                4
                                ครั้งที่ 2                   สัปดาห์ที่                8
                                ครั้งที่ 3                   สัปดาห์ที่                12
                                ครั้งที่ 4                   สัปดาห์ที่                16
                                ครั้งที่ 5                   สัปดาห์ที่                19 (ส่งผลการเรียน)
                การสอบวัดผล สอบประมวลผลปลายภาคเรียน                สัปดาห์ที่ 18
20. การแบ่งหน่วยการเรียนการสอน
สัปดาห์
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1
ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

2
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

3-4
กระบวนการ (Process)
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

5
กระบวนการ (Process)
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

6-8
เดสล็อก (Deadlock)
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต
9-10
การจัดหน่วยความจำ
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต
11
การจัดหน่วยความจำ
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

12
การจัดแฟ้มข้อมูล
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

13
การจัดแฟ้มข้อมูล
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

14
การจัดแฟ้มข้อมูล
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

15
การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

16
การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล ตัวอย่างระบบปฏิบัติการปัจจุบัน
การบรรยาย, การสาธิต, การค้นคว้า, การตั้งคำถาม, การสืบค้น, การแก้ปัญหา, การมอบหมายงาน, การนำเสนอ
เอกสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น, สื่อมัลติมีเดีย, สไลด์, จอฉายภาพและ การสาธิต

17
Project work
18
ประเมินผลการเรียน